Wynalazki, wdrożenia, licencje  ADAM KALINOWSKI
NIP 7781000397, REGON 632256061
Tel.+48 607326182; email:patents@adamkalinowski.com
60-626  Poznań, Ul.Golęcińska 9

Przedmiotem działalności gospodarczej firmy „NOWY PROJEKT- Adam Kalinowski” jest działalność wynalazcza i produkcyjna zastrzeżonych wzorów własnych co reguluje prawo własności przemysłowej  w RP i w EU oraz w wybranych krajach na świecie . W zakres działalności wynalazczej wchodzi opracowanie i testowanie prototypów oraz przygotowanie wniosków patentowych do złożenia w urzędzie patentowym celem uzyskania ochrony patentowej na drodze decyzji danego urzędu. Wybrane rozwiązania firmy są wprowadzane w fazę ochrony międzynarodowej. Zakres zainteresowania firmy obejmuje tematyka Eco architektury oraz projektowania przemysłowego o formie designu użytkowego. Firma udziela płatnych licencji na chronione produkty podmiotom gospodarczym.

The subject of business activity of the company „NOWY PROJEKT- Adam Kalinowski” is the inventive and production activity of proprietary designs, which is regulated by industrial property law in Poland and in the EU and in selected countries around the world. The scope of the inventive activity includes the development and testing of prototypes and the preparation of patent applications to be submitted to the patent office in order to obtain patent protection by decision of a given office. Selected solutions of the company are being introduced into the phase of international protection. The scope of the company’s interest includes the subject of Eco architecture and industrial design in the form of functional design. The company grants paid licenses for protected products to business entities.

Przewiń do góry